Tietosuojaseloste Pyhä Birman Kissa ry

1. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Pyhä Birman Kissa, Sacred Birmans in Finland ry

3. Organisaation nimittämä tietosuojavastaava/ rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterin yhteyshenkilö Marika Landen, Pyhä Birman Kissa ry:n , jasenrekisteri[at]birma.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Jäsenrekisteri on yhdistyslain 11 §:n edellyttämä luettelo yhdistyksen jäsenistä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota yhdistyksen jäsenille jäsenyyteen kuuluvia palveluita.

5. Mitä henkilötietoja kerätään?

Rekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot yhdistyksen jäsenistä:

 • nimi,
 • postiosoite,
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite,
 • tieto jäsenyyden tyypistä (varsinainen, perhe-, ainais- tai kunniajäsen),
 • kasvattajanimi,
 • tiedot jäsenmaksun suorituksesta.

6. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä. Nimen ja kotipaikkatiedon antaminen perustuu yhdistyslakiin. Jäsenetuuksien (jäsenlehti, yhdistyksen tiedotteet, kasvattajapalvelut)
saamiseksi rekisteröity antaa muut rekisterissä olevat tiedot, mikä on vapaaehtoista.

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötiedoista nimi ja postiosoite luovutetaan jäsenlehden painotalolle (Suomen Uusiokuori Oy) jäsenlehden postitusta varten neljä kertaa vuodessa. Tiedot luovutetaan sähköisessä muodossa ja painotalo tuhoaa tiedoston postitettuaan lehden. Postiosoitteita ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Sähköpostiosoitteita käytetään yhdistyksen tiedotteiden jakamisessa. Jäsenten ja kasvattajien sähköpostijakelulistan käyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja sihteerillä. Sähköpostiosoitteita ei edelleen luovuteta kenellekään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen.

10.Miten henkilötietoja suojataan?

Henkilötiedot on tallennettu digitaalisessa muodossa jäsenrekisterin pitäjän ja yhdistyksen puheenjohtajan tietokoneille, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

11.Rekisteröidyn yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi tarkistaa yhdistyksen keräämät tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenrekisteristä vastaavaan (kohta 3).

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

31.3.2018 | versio 2